Úvod Kontakty ePodatelna
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish
ePodatelna PDF Tisk Email
Pátek, 10 Červenec 2009 02:00

Dle §3 nařízení vlády 495 ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů vydává MěÚ Svoboda nad Úpou informace potřebné k doručování datových zpráv:


Elektronická adresa elektronické podatelny:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu.


E-podatelna Městského úřadu Svoboda nad Úpou je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.

 1. Podání v elektronické podobě je možno zasílat jako přílohu e-mailu ve formátech: HTM, *.HTML, *.TXT, *.RTF, *.PDF, *.DOC, *.DOCX, *.XLS, *.XLSX, *.GIF, *.BMP, *.JPG, *.FO, *.ZFO

Maximální přípustná velikost datové zprávy je 10 MB.

Manipulace s poškozenými a neúplnými zprávami

Elektronická podatelna vždy všechna podání v digitální podobě zkontroluje, zda jsou čitelná, v přípustném datovém formátu a neobsahují chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“). Pokud je podatelně dodán dokument v digitální podobě, který není dostupný podatelně, nebo který obsahuje škodlivý kód, a lze-li určit odesílatele, pracovnice podatelny o tomto neprodleně vyrozumí odesílatele a vyzve ho k doručení dokumentu bez zjištěných vad v přiměřené lhůtě. V případě zjištění škodlivého kódu, dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný datový formát nebo který obsahuje věcnou informaci, již lze bezpečně využít ve vztahu k dalšímu zpracování dokumentu, se uloží mimo elektronickou podatelnu do zvláštního úložiště. Ostatní dokumenty, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se neukládají, ale zničí a dokument se považuje za nedoručený.

Dokument v digitální podobě, který obsahuje chybný formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na programovém vybavení nebo na informacích zpracovávaných úřadem a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, úřad nezpracovává.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

 • Sériová čísla kvalifikovaných certifikátů:
  12099584
 • Zaměstnanci pověření ověřováním zaručených elektronických podpisů:
  Bc. Ilona Vaňousová
 • Platnost:

  od: 07.1.2021 7:29:02 do 27.1.2022 7:29:02

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv podepsané elektronickým podpisem:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

 

Vzor datové zprávy:
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript případně na poštovní adresu MěÚ.

Městský úřad ve Svobodě nad Úpou

náměstí Svornosti 474

542 24 Svoboda nad Úpou

 

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 
 • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
 • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.
 • Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ