Úvod Historie Historie Svobody v datech
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

SOVK

Svazek obcí Východní Krkonoše usiluje o zlepšení informovanosti obcí, koordinuje jejich společnou činnost a podporuje propagaci této turisticky atraktivní oblasti.

 

Historie Svobody v datech PDF Tisk Email
Úterý, 01 Únor 2011 01:00
1006 Objevení léčivých pramenů v Janských Lázních, které byly do roku 1867 součástí Svobody n/Ú. - Podle báje
1009 Založení Svobody n/Ú Petrem Hostolovským. - Podle báje
1241 První nepotvrzené zprávy o dobývání zlata a stříbra v oblasti Svobody n/Ú.
V bitvě u Lehnického pole padlo 600 horníků z Krkonoš.
1377 Zmínka o Svobodě n/Ú v jedné listině v Hostinném
1451 8.7. posvětil Janský pramen papežský vyslanec Aeneas Silvius, pozdější papež Pius II.
1513 Zilvárové získali pro Svobodu a Pilníkov práva chráněných měst
1518 Adam Zilvár z Pilníkova majitelem panství Vlčice
1544 Majitelem Vlčického panství Jan Zilvár z Pilníkova
1546 Privilegium Ferdinanda I., jímž byla obec Svoboda povýšena na městys s právy horních měst
1553 Panství Vlčice v držení Kryštofa Zilvára z Pilníkova V souvislosti s vytyčováním hranic uváděn "…most k Mladým Bukům, který se nyní Pirghfreiheit zove."
1567 Patent císaře Maxmiliána o plavbě dřeva z Krkonoš po Úpě a Labi
1571 Vyhořelo ve Svobodě 16 domů
1577 Smlouva mezi Kryštofem a Karlem ze Silbersteina "o nově založené městečko Freiheit, nedodělené" (roz. dědicky)
Spor o kácení lesa nad Svobodou mezi měšťany Trutnova a Kryštofem Zilvárem
1579 Vlčické panství v majetku Sobiny Zilvárové z Vřesovic
1580 18.10.povýšil Rudolf II. Svobodu na město a zároveň potvrdil všechna privilegia. Tržní právo (2 výroční trhy)
1581 Dědička panství Beatrix Sádovská ze Sloupna soustředila ve svých rukách největší majetek ze všech Zilvárů
1584 Uváděn dřevěný kostel sv. Vojtěcha založený "praedikantis husitias"
1587 Vytýčení hranic na Černé hoře - delegáti ubytováni u rychtáře Hakena ve Svobodě

Přistěhování 300 dřevorubců z Alp do Krkonoš
1599 Shořela radnice se všemi písemnostmi
1609 23.9. zpráva komise kutnohorských dolů o stavu lesů ve východních Krkonoších
1622 Výnosem z 5.11. byly Adamu Zilvárovi za účast na stavovském povstání zkonfiskovány ze dvou třetin jeho statky v Čechách a on vypovězen ze země
1623 Koupil panství Albrecht z Valdštejna a připojil je k vévodství Frýdlantskému
1627 - 1638 Měl panství v pronájmu Daniel Hebron
1628 3.2. projížděj Svobodou na cestě do exilu Jan Amos Komenský
1634 Nejstarší městská pečeť s erbem (J.B. Parma uvádí již roku 1626)
1638 Koupil panství od Hebronovy vdovy Jakub Weyher z Marienburgu
1648 16.3. s odvoláním na výsady udělené Ferdinandem I. a potvrzené Maxmiliánem II. a Rudolfem II. potvrdil Ferdinand III. Svobodě veškerá privilegia
1650 Výtah z urbaria vlčického panství - Svoboda osvobozena od roboty a daní
1653 28.4. obnovil hrabě Weyher konání týdenních trhů (skončily 1810)
1654 Hrabě Weyher obnovil povolení výčepu piva v radnici
1664 Zdědila panství Cecilie Eleonora Breunerová roz. Weyherová
1668 Svoboda zachycena na mapě východních Krkonoš od Samuela Globice z Bučína
1673 Hraběnka Breunerová dala postavit kapličku v Janských Lázních
1675 5.2. koupil panství Vlčice za 180 tisíc zlatých a 500 dukátů Jan Adolf Schwarzenberg
1677 Datum na stropním trámu staré radnice (odkryto při demolici 1869)
1681 Jako učitel ve Svobodě je uváděn Christian Fiebiger bydlící ve škole
1683 J.A. Schwarzenberg založil ve Svobodě č.6 nadační špitál Vlčice zdědil Ferdinand Vilém Schwarzenberg
1690 Patřilo obci 8 masných krámů v ulici ke kostelu (17.2.1859 prodány na zboření)
1703 Povodeň - stržen starý most přes Úpu
1712 Postaven nový dřevěný most, který sloužil do roku 1892
1732 Josef Adam Schwarzenberg
1747 Postavena první známá školní budova
1754 Tabela poddaných vlastnících domy, případně pozemky na panství Vlčice a Heřmanovy Sejfy - vypracoval ředitel panství Vlčice Kristian Kašpar Finck. Ve Svobodě drželo 96 majitelů celkem 99 domů
1755 Obnoveno vyznačení hranic panství Vlčice, tzv. Tereziánský katastr (zachovalé mezníky)
1770 Započato se sedmiletou přestavbou kostela na náklady J.A. Schwarzenberga - zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Postavena fara č.116
1774 Na panství Vlčice zahájeno školní vyučování podle triviální školské soustavy zahaňského opata Jana Ignáce Felbingera
1775 26.3. vypuklo na panstvích Maršov a Vlčice selské povstání
1779

17.5. uhodil blesk do věže radnice.
12. a 13.9. přenocoval ve Svobodě č. 107 císař Josef II.

1782 Vlastníkem panství Jan Nepomuk Schwarzenberg
1784 10.2. potvrzení privilegií Josefem II. Započato vedení matrik narození a úmrtí
1787 Směnil J.N.Schwarzenberg panství Vlčice a Heřmanovy Sejfy s císařem Josefem II. za klášterní statky v jižních Čechách Třeboň, Borovany a Zlatou Korunu Panství ve správě církevní matice
1790 Koupil panství Vlčice zbohatlý obchodník s plátnem Jan František Theer z Hostinného s pozdějším predikátem "ze Silbersteinu"
1791 Nákladem 370 tolarů přestavěna radnice
1797 Pod tíhou sněhu se zřítila městská věznice č.15
1815 Vlastníkem panství Jan Baptista Theer ze Silbersteinu
1819 První písemná zmínka o svobodské papírně, kterou založil Josef Peschke z Mladých Buků
1827 20.4. vedle potvrzení všech privilegií povolil František I. Rovněž konání 4 výročních trhů
1830 Vlastníkem panství Eduard Theer ze Silbersteinu
1836 Přistavěna kostelní věž
1844 Postaveno sousoší svatých na náměstí /vročení na podstavci
1848 Za peníze majitele panství započato se stavbou odbočky do Janských Lázní vysázena lipová alej. Silnice dokončena 1853 již na náklady obce.
7.9. patent císaře Ferdinanda I. o zrušení poddanství
1853 Ve Svobodě 65 tkalcovských stavů
1854 - 1856 Budována nová silnice z Mladých Buků do Svobody. Při té příležitosti zbouráno dřevěné podloubí u domů č. 103, 104, 105
1856 Kostel povýšen na farní
1859 1.8. zahájen provoz pošty. Prvním poštmistrem zahradník Ambrož Baudisch z č.2
1866 Koupil papírnu Prosper Piette
1868 - 1869 Založen dobrovolný hasičský sbor
1869 11.2. započato s demolicí staré radnice 5.4. položen základní kámen současné budovy 25.7. instalací kopule na věži stavba ukončena Zřízena telegrafní stanice
1871 19.11. zahájen provoz na železniční trati Trutnov - Svoboda n/Ú
1880 Otevřena škola tov. P. Piette v Maršově I. 12.9. odhalena na domě č. 107 pamětní deska Josefu II. /viz. textOdhalen pomník Josefa II. před školou v Maršově I.
1883 Postavena dřevěná lávka přes Úpu od Lékárenské uličky na Kraví vrch - 1897 stržena povodní
1884 13.1. založen tělocvičný spolek "Svoboda - Maršov"
1888 Vysvěcen nový hřbitov
1892 Postaven kamenný most s jedním obloukem za 14 200 zlatých
1894 Nákladem 12 000 zlatých vybudován vodovod z Rýchor
1895 Založena nadace bratří Etrichů na 4 místa v obecním chudobinci
1897

Slavnostní otevření tělocvičny

1897 29. - 30.7 jedna z největších povodní minulého století. Poškozeno mnoho domů a stržen most.
1898 Postaven současný železný most
1899 Postavena škola
1902 23.11. zahájen provoz plynárny napájející veřejné osvětlení
1907 Na školní budovu přistavěno druhé patro Prosper Piette - Rivage spolu s okresním výborem a obecním zastupitelstvem v Maršově získal povolení ke stavbě úzkokolejné elektrické dráhy ze Svobody k Pomezním Boudám
1909 Montáž železné lávky přes Úpu provedla "Pražská stavební společnost" za 4 201 K
1911 18.11. si vymohl maršovský okresní výbor povolení k zahájení přípravných prací pro stavbu místní dráhy Svoboda - Maršov
1914 V říjnu dokončila firma Köhler a Raynal detailní projekt dráhy Svoboda - Maršov IV. v délce téměř 5 km
1916

1.5. uvedeno do provozu elektrické osvětlení ulic.
Dokončena nová silnice do Janských Lázní údolím Janského potoka

1918 28.11. obsadili Svobodu legionáři z Francie. Posádka v síle 34 až 36 mužů setrvala v obci až do léta 1919

sestavil Antonín Tichý
foto poskytl Oldřich Krám