Základní údaje o městě Svoboda nad Úpou Tisk
Sobota, 08 Srpen 2009 19:23

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zpracováno podle Vyhlášky Ministerstva informatiky č.442/2006Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektuzpůsobem umožňujícím dálkový přístup

1. Úplný název povinného subjektu

Město Svoboda nad Úpou

 

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Města Svobody nad Úpou je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Město Svoboda nad Úpou je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město Svoboda nad Úpou má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město Svoboda nad Úpou vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

 

Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, potřebu informací, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.

 

Město dále vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“). Město Svoboda nad Úpou je obec s pověřeným obecním úřadem na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností v platném znění. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem je vymezen územím obcí Horní Maršov, Janské Lázně, Malá Úpa, Pec pod Sněžkou a Svoboda nad Úpou.

 

Při výkonu přenesené působnosti se město řídí zákony a ostatními obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury je uveden zde

Zřízené příspěvkové organizace:

  • Dům s pečovatelskou službou, se sídlem Kostelní 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČO: 492 90 738
  • Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, se sídlem Kostelní 169, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČO: 750 17 032

Zřízené organizační složky obce:

  • Městská knihovna Svoboda nad Úpou
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů Svoboda nad Úpou

 

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

náměstí Svornosti 474

542 24 Svoboda nad Úpou

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Městský úřad

náměstí Svornosti 474

542 24 Svoboda nad Úpou

 

Úřední hodiny:

http://www.musvoboda.cz/kontakty/22-urednihodinymu

 

Telefonní spojení:

499 871 105 (ústředna)

další telefonní spojení: http://www.musvoboda.cz/kontakty

 

Fax:

499 871 129

 

Adresa internetové stránky:

www.musvoboda.cz

 

Adresa e-podatelny:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Další elektronické adresy:

viz: http://www.musvoboda.cz/kontakty

 

5. Případné platby lze poukázat

Veškerá bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch města lze najít na: http://www.musvoboda.cz/kontakty

 

6. : 00278335

 

7. DIČ: CZ00278335

 

8. Dokumenty

Územní plán

 

9. Žádost o informace:

Žádost o poskytnutí informace je podána dnem, kdy byla městskému úřadu doručena. Žádosti o informace vyřizuje tajemník městského úřadu, případně vedoucí odboru nebo jednotliví pracovníci, pokud požadované informace spadají do činnosti jejich pracovní náplně. Ve složitějších případech konzultují konečné vyřízení žádosti s tajemníkem.

Tajemník posoudí obsah žádosti a:

- v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti,

- v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti města Svoboda nad Úpou, žádost odloží a tuto skutečnost spolu s odůvodněním sdělí do 7 dnů žadateli,

- poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění podle odst. 1, a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Požadované informace lze na městském úřadu získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím elektronické podatelny.

Formulář žádosti o poskytnutí informace je uveden zde.

Žádosti o informace vyřizují jednotliví pracovníci podle jejich věcné působnosti. Písemné žádosti se podávají přes Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript úřadu.

Žádost je podána dnem, kdy ji městský úřad obdržel. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo jej činí, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.

 

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí městského úřadu o odmítnutí žádosti lze podat u toho pracovníka, který rozhodnutí vydal nebo měl vyřídit ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, případně lze odvolání podat u městského úřadu i bez specifikování příslušného odboru. Odvolání se podávají přes podatelnu městského úřadu.

12. Formuláře

Seznam používaných formulářů je dostupný na: http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni/category/2-formularekestazeni

Pokud zde formulář není uveden, je k dostání na adrese městského úřadu.

 

13. Popisy postupů – návody řešení životních situací

Jsou umístěny na Portálu veřejné správy České republiky.

 

14. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytnout informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

 

Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Zákony restituční č. 403/1990 Sb., č. 427/1990 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 229/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním z. č. 509/1991, kterým se doplňuje a upřesňuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 223/1993 Sb., hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce

Zákony č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou

Vyhláška č. 326/2000 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

Zákon č. 133/2000 Sb., o hlášení a evidenci občanů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě

Vyhlášky č. 137/1998, č. 498/2006 Sb., č. 499/2006 Sb., č 500/2006 Sb., č. 501/2006 Sb., č. 503/2006 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznávání rovnocennosti vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách

Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 344/2002 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 305/2000 Sb., o povodních

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Přehled platných obecně závazných vyhlášek města

 

Výše uvedené právní předpisy včetně obecně závazných vyhlášek města jsou k dispozici a k nahlédnutí v úřední dny (pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00 hodin) či v jinou dobu na základě předchozí dohody na podatelně městského úřadu.

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací byl schválen dne 15.2.2021 Radou města Svobody nad Úpou.

Je dostupný zde.

 

16. Licenční smlouvy

žádné

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou dostupné na:

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2021.pdf)Výroční zpráva 2021[ ]60 Kb26.1.2022 14:23
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2020.pdf)Výroční zpráva 2020[ ]334 Kb28.1.2021 10:21
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2019.pdf)Výroční zpráva 2019[ ]173 Kb16.1.2020 13:42
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2018.pdf)Výroční zpráva 2018[ ]367 Kb9.9.2019 15:16
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2017.pdf)Výročmí zpráva 2017[ ]526 Kb7.2.2018 16:38
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2016.pdf)Výroční zpráva 2016[ ]804 Kb10.1.2017 10:56
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2015.pdf)Výroční zpráva 2015[ ]521 Kb2.2.2016 16:18
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2014.pdf)Výroční zpráva 2014[ ]521 Kb12.1.2015 17:12
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2013.pdf)Výroční zpráva 2013[ ]518 Kb17.2.2014 13:32
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2012.pdf)Výroční zpráva 2012[ ]110 Kb22.3.2013 10:18
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2011.pdf)Výroční zpráva 2011[ ]110 Kb11.1.2012 16:47
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2010.pdf)Výroční zpráva 2010[ ]110 Kb20.1.2011 12:23
Stáhnout tento soubor (Výroční zpráva 2009.pdf)Výroční zpráva 2009[ ]38 Kb6.1.2010 13:02
Stáhnout tento soubor (Vyrocni zprava 2008.PDF)Výroční zpráva 2008[ ]226 Kb8.8.2009 19:41
Stáhnout tento soubor (Vyrocni zprava 2007.PDF)Výroční zpráva 2007[ ]114 Kb8.8.2009 19:40