Úvod Sociální záležitosti
Czech Dutch English French German Italian Polish Russian Slovak Spanish

EU

MMR

Sociální záležitosti
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

 

Oprávněný/á             = ten, kdo je příjemcem důchodových dávek.

Zvláštní příjemce       = ten, kdo je ustanoven obecním úřadem k tomu, aby přebíral dávky důchodového pojištění za oprávněného.

 

Pokud je někdo příjemcem dávky důchodového pojištění „OPRÁVNĚNÝ“ (tzn. je mu zasílán starobní, invalidní, sirotčí nebo vdovský či vdovecký důchod) a není vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen tyto výše uvedené dávky sám převzít, aby si zajistil základní životní potřeby (např. úhrada nájemného, SIPO, pobytu v zařízení, potravinové nákupy, hygienu atd.), může místně příslušný obecní úřad na základě žádosti ustanovit osobu, která bude za tohoto člověka přebírat jeho důchod.

Místně příslušným obecním úřadem se rozumí ten obecní úřad, kde je oprávněný trvale bytem (tzn. pro naši oblast platí: ten, kdo nemůže přebírat dávky důchodového pojištění = oprávněný, musí být hlášen k trvalému pobytu ve Svobodě nad Úpou, aby rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce mohl vydat Městský úřad ve Svobodě nad Úpou)

Zvláštního příjemce lze podle § 118 odst.3 zákona č. 582/1991 Sb. ustanovit pouze v těchto třech případech:

 • Výplatou dávky dosavadnímu příjemci by se zřejmě nedosáhlo účelu, ke kterému má dávka sloužit.
 • Byly by poškozovány zájmy osob, které je oprávněný povinen vyživovat.
 • Nemůže-li oprávněný, popřípadě jeho zákonný zástupce, výplatu přijímat.

 

Příklad z praxe: Máte maminku v důchodovém věku, která doposud žila sama ve své domácnosti. Prodělala mozkovou příhodu. Je dlouhodobě hospitalizována v nemocnici. Po mozkové příhodě není schopna se již podepsat a převzít od pošťačky svůj důchod, který díky tomu leží na místní pobočce České pošty a nemůže jej nikdo vyzvednout. Maminka je stále svéprávná. Tzn. nemá opatrovníka. Doposud si vše zařizovala sama. Lékaři Vám sdělili, že zdravotní stav maminky se zhoršil natolik, že se již nebude moci vrátit do své původní domácnosti. Vy potřebujete uhradit veškeré platby spojené s domácností Vaší maminky (nájemné, SIPO, povinné platby jako jsou např. splátky dluhu, úhrada poplatku za svoz odpadu, internet, vodné a stočné atd.). Potřebujete si vyzvednout důchod své maminky a uhradit všechny výše uvedené platby. Pošta Vám důchod však nevydá. V takovém případě je na zvážení podání podnětu/žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu Vaší maminky. Co to pro Vás v běžném životě znamená?

 

 1. Musíte se dostavit na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde v kanceláři sociální pracovnice je k dispozici formulář žádosti/podnětu k zahájení řízení o ustanovení zvláštního příjemce (viz. vzor žádosti/podnětu níže)
 2. V případě zájmu o ustanovení zvláštního příjemce, vyplníte přímo v kanceláři sociální pracovnice žádost/podnět k zahájení daného řízení. Tuto žádost/podnět si osobně podepíšete. Sebou je potřeba přinést: svůj občanský průkaz, iniciály toho, kdo není schopen převzít dávky důchodového pojištění = oprávněného a aktuální zprávu o zdravotním stavu oprávněného.
 3. Dále Vám dá sociální pracovnice podepsat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, který je třeba mít ve spise vzhledem ke GDPR.
 4. Sociální pracovnice Vám vysvětlí celý průběh řízení o ustanovení zvláštního příjemce a předá Vám formulář, který musíte nechat potvrdit lékařem, jenž zná aktuální zdravotní stav toho, kdo nemůže převzít dávky důchodového pojištění - oprávněného (praktický lékař, lékař v nemocnici, kde je jmenovaný/á hospitalizován/a, lékař v zařízení, kde je dotyčný/á umístěn/a)
 5. S vyplněným formulářem se opět dostavíte na MěÚ ve Svobodě nad Úpou, kde si sociální pracovnice převezme vyplněný formulář od lékaře.
 6. Poté sociální pracovnice osobně navštíví dotyčnou/ného, zda je pravdivé tvrzení o jeho /její aktuálním zdravotním stavu – provede sociální šetření.
 7. V případě, že jmenovaný/á opravdu není schopen/a přebírat své příjmy, ani se podepsat nebo hospodařit s finančními prostředky tak, aby se dosáhlo účelů, ke kterým má dávka důchodového pojištění sloužit, musí sociální pracovník ustanovit dotyčnému opatrovníka pro řízení. Což může být kdokoliv z rodiny oprávněného nebo třetí osoba, která bude hájit zájmy a práva oprávněné/ho v daném řízení. Na základě těchto skutečností nechá sociální pracovnice žadatele, aby navrhl osobu, která by mohla vykonávat pozici opatrovníka pro řízení. Následně si ověří, zda je tato osoba osobou vhodnou. Poté vydá rozhodnutí o ustanovení opatrovníka pro řízení, který bude mít povinnost přebírat formální záležitosti za oprávněného a hájit jeho zájmy a práva v daném řízení.
 8. Poté sociální pracovnice vypracuje rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce, které je předáno jak žadateli, tak opatrovníkovi pro řízení. Oba mají možnost se proti rozhodnutí odvolat. V případě, že se oba chtějí vzdát práva na odvolání již při předání rozhodnutí, nabude rozhodnutí právní moci následujícím dnem.
 9. Pravomocné rozhodnutí se musí zaslat na centrálu ČSSZ se sídlem: Křížová 25, Praha 5. S rozhodnutím je dobré zaslat na ČSSZ také žádost jakým způsobem si zvláštní příjemce přeje zasílat důchodové dávky oprávněného. Zda si přeje zasílat finanční prostředky oprávněného složenkou či na svůj účet. V případě zasílání na účet je třeba souběžně s pravomocným rozhodnutím zaslat na ČSSZ také vyplněný formulář „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v ČR – majitel účet“ (viz. vzor níže) 

 

Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce lze zrušit na základě těchto skutečností:

 • odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven (např. došlo ke zlepšení zdravot. stavu nebo došlo k omezení svéprávnosti oprávněného – poté opatrovník přebírá i oblast hospodaření s fin. prostředky za zvláštního příjemce)
 • smrtí oprávněného
 • ustanovený zvláštní příjemce neplní některou z povinností zvláštního příjemce uvedené v ust. § 118 odst. 4 (např. nehospodaří s fin. prostředky oprávněného tak, jak má – nehradí za něj povinné platby, nekomunikuje s úřadem, který rozhodnutí vydal atd.)

 

Rozhodnutí o zrušení zvláštního příjemce musí opět vydat místně příslušný obecní úřad.  

 

Zpracovala: sociální pracovnice: Iva Jaklová

 
Nabídka pomoci pro seniory a osoby se zdravotním postižením Tísňová péče

Dovoluji si Vám představit nabídku hradecké společnosti Život Hradec Králové, která mě oslovila se svou nabídkou. Ponechávám na Vašem zvážení, zda by někdo z Vás nepotřeboval pro své blízké níže uvedené služby. 

Společnost Život Hradec Králové nabízí sociální služby jako je zajišťování či zprostředkování pomoci všem osobám, kterým hrozí ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Cílem dané společnosti je zajistit včasnou a adekvátní pomoc všem uživatelům, kteří se ocitnou v nenadálé tísňové situaci, ve které si nedokážou sami poradit a potřebují pomoc druhé osoby (viz. letáček – nabídka služeb) 

Iva Jaklová

Sociální pracovnice MěÚ Svoboda nad Úpou

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Nabídka služeb.pdf)Nabídka služeb.pdf[ ]674 Kb21.5.2020 05:45
 
Sociální poradenství

V souvislosti s epidemiologickými opatřeními se uzavřely některé sociální služby. Služba odborného sociálního poradenství, která je anonymní a bezplatná, však zůstala zachována. Poskytování služby v době nouzového opatření vlády probíhá formou telefonických konzultací nebo e-mailovou korespondencí. V případě potřeby můžete využít těchto telefonních linek: viz přiložené soubory.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OP_plakát_A4 NOVÉ.pdf)OP_plakát_A4 NOVÉ.pdf[ ]737 Kb8.4.2020 10:32
Stáhnout tento soubor (Poradenství 2020.pdf)Poradenství 2020.pdf[ ]129 Kb8.4.2020 10:31
 
Centrum duševního zdraví Trutnov (CDZ)

Rádi bychom Vás informovaly o novém zařízení, které vzniká v Trutnově již od podzimu roku 2018. Jedná se o Centrum duševního zdraví (CDZ). Budova by měla být kompletně dokončena v červenci 2020. Nachází se v místě, kde kdysi stával kulturní dům „NA NIVÁCH“ (tzn. navazuje na budovu organizace RIAPS). Více informací se dozvíze v přiloženém dokumentu.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Centrum duševního zdraví Trutnov.pdf)Centrum duševního zdraví Trutnov.pdf[ ]159 Kb6.2.2020 06:49
 
Navýšení rodičovského příspěvku od 1.1.2020

Od 1.1.2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku z 220 000,-Kč na 300 000,-Kč. Změna výše tohoto příspěvku se týká zejména těch rodičů, kteří rodičovský příspěvek pobírali již před rokem 2020 a stále nevyčerpali celou stanovenou částku. (Ti, kterým nárok na rodičovský příspěvek nárok teprve vznikne – tzn. dítě ještě není narozené, nemusí nic měnit. Jejich nárok na vyšší rodičovský příspěvek bude automaticky napočítán při žádosti o výplatu rod. příspěvku). Jednotlivé úřady práce ČR zasílají již od 2.1.2020 informační dopisy o této změně. Nenajdete v nich však žádné žádosti, které byste si mohli doma vyplnit a zaslat zpět na ÚP.

V případě, že patříte mezi ty, kterým vznikl nárok na navýšení rodičovského příspěvku, můžete situaci řešit tímto jednoduchým způsobem. Po obdržení dopisu z Úřadu práce se v co nejbližší době:

 1. Dostavte na Úřad práce v Trutnově. Zde společně se zaměstnanci Úřadu práce můžete provést dopočet finančních prostředků, na které máte nárok po navýšení. (Můžete si jej dopočítat sami doma, dle zaslaného nového vyměřovacího základu, který Vám byl vypočítán ÚP a zaslán k rukám. Ne však všichni budou vědět, jak finance dle vyměřovacího základu dopočítat.) Rychlejší a přesnější variantou zůstává, že se osobně dostavíte na ÚP Trutnov, kde je zřízen funkční vyvolávací systém, na kterém si zvolíte tlačítko: RODIČOVSKÝ PŘISPĚVEK a vyčkáte na výzvu vyvolávacího systému.
 2. Následně s jednotlivou pracovnicí Úřadu práce vypočítáte (dle platného systému) přesnou částku, kterou budete moci ještě čerpat.
 3. Poté si zvolíte způsob čerpání finančních prostředků.

Všechny pracovnice Úřadu práce jsou (dle aktuálních informací) připraveny ochotně pomoci všem žadatelům. U každého žadatele se bude jednat o jinou částku, na kterou vznikne nárok. Musí se zohlednit vyměřovací základ daného žadatele a výše finančních prostředků, které byly do současnosti vyčerpány. Každá žádost se tedy bude posuzovat jednotlivě.

 

Kontakty na ÚP Trutnov:   Rodičovský příspěvek spadá do  oddělení SSP a dávek pěstounské péče:   https://www.uradprace.cz/kontakty-na-zamestnance-106

 

Vysvětlení z tisku:https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dopis-urad-prace-cerpani-rodicovsky-prispevek-spocitat.A200102_164338_ekonomika_ven

 

Změny od 1.1.2020

Od 1.1.2020 nedochází ke změnám pouze u výše rodičovského příspěvku. Další změny, které nás v tomto roce čekají jsou stručně shrnuty na níže uvedeném odkaze. Pro Vaši informaci přikládám internetový odkaz: https://www.mesec.cz/clanky/zmeny-a-novinky-roku-2020-v-kostce/

Sociální pracovnice : Iva Jaklová

 
Centrum pro integraci zdravotně postižených

Milí spoluobčané,

ráda bych Vás informovala o centru, které bylo zřízeno v Trutnově v budově bývalého Okresního úřadu (naproti autobusovému nádraží). Nachází se ve 2.patře na pravé straně budovy.

Jedná se o Centrum pro integraci zdravotně postižených, kde si lze zapůjčit několik často sháněných pomůcek či nechat opravit sluchadlo, zapůjčit Euroklíč atd. Obzvláště opravy sluchadel jsou velmi vítanou výjimečnou záležitostí, kdy nemusíte sluchadla zasílat na opravy do Prahy a následně dlouho čekat na vrácení, ale stačí navštívit pana Pačesného, jenž má dlouholeté zkušenosti s čištěním sluchadel, výměnou hadiček, prodejem baterií do sluchadel atd. Podrobnosti viz. leták, který pro Vás vypracovala zaměstnankyně daného centra paní Mgr. Iveta Karlecová.

Dovoluji si Vám (prostřednictvím letáčku) také přiblížit záležitost Euroklíče, který je právě v tomto zařízení zadarmo k zapůjčení. Věnujte těmto informacím, prosím, pozornost, neboť služby nabízené výše uvedeným centrem jsou opravdu velmi cenné.

Sociální pracovnice Iva Jaklová, DiS.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Letak_Centrum_pro_integraci_zdr.postizenych.pdf)Letak_Centrum_pro_integraci_zdr.postizenych.pdf[ ]380 Kb17.12.2019 09:39
Stáhnout tento soubor (Euroklic.pdf)Euroklic.pdf[ ]131 Kb17.12.2019 09:38
Stáhnout tento soubor (Centrum_pro integraci_zdravotne_ postizenych.pdf)Centrum_pro integraci_zdravotne_ postizenych.pdf[ ]153 Kb17.12.2019 09:38
 
Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka?

Co znamená být omezený ve svéprávnosti a mít opatrovníka?

 

Co je Svéprávnost? Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastní práva a zavazovat se k povinnostem (právnímu jednání). Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilost nabývá každý z nás dovršením osmnáctého roku života.

Pokud ve své rodině nebo ve svém okolí máte někoho, kdo trpí duševním onemocněním, není schopen se sám o sebe postarat, hospodařit s finančními prostředky, mít reálný pohled na svůj zdravotní stav nebo je závislý na pomoci druhé osoby při jednání s úřady, je na zvážení podání podnětu nebo návrhu Okresnímu soudu na zahájení řízení o omezení svéprávnosti takového člověka.

Duševní onemocnění může mít různé podoby. Může se jednat o mentální retardaci, různé poruchy osobnosti, psychózy, maniodepresivní stavy, schizofrenie atd.  Onemocnění mohou být vrozená nebo získaná v průběhu života např. úrazem, vlivem hormonálních změn (puberta, porod..), dlouhotrvajícím stresem atd. Podnětem pro rozvoj takového onemocnění může být v dnešní době cokoliv. Výše uvedené situace se mohou přihodit komukoliv z nás. Poté je potřeba zvážit, zda nemoc člověka ovlivňuje natolik, že není schopen sám za sebe jednat a potřebuje někoho, kdo by mu pomáhal s každodenními starostmi (opatrovníka).

Pokud u takto nemocného nezabírají léky ani různé terapie nebo hospitalizace, stav je dlouhodobý a člověk je stále nesoběstačný, máte možnost danou situaci řešit podáním návrhu (nebo podnětu) na omezení svéprávnosti.  O omezení svéprávnosti vždy rozhoduje soud. Ten vydává rozsudek, v jakých oblastech potřebuje „nemocný člověk“ pomoci. Zda pouze s finanční stránkou nebo i s věcmi týkající se zdraví, jednání s úřady, rodičovskou odpovědností atd.

Jak tedy probíhá celé řízení o omezení svéprávnosti? Jak dlouho trvá a kdo se k řízení vyjadřuje?

Průběh řízení o omezení svéprávnosti

 

 1. Podání podnětu nebo návrhu – podnět/návrh může podat kdokoliv. Tzn. příbuzní, známí, kamarádi, sousedé, praktický lékař, psychiatr, PČR, Psychiatrická nemocnice, Městský úřad atd. Ukázka podnětu/návrhu ( odkaz na návrh/podnět )
 2. Soud zváží, zda je důvod k zahájení řízení. „Nemocný“, na kterého je podnět/návrh podán, musí trpět duševní poruchou, aby u něj mohlo být zahájeno řízení o omezení svéprávnosti.
 3. Soud zašle v kopii podnět/návrh tomu, koho se řízení týká („nemocnému“). Má možnost se k němu vyjádřit.
 4. Soud ustanoví soudního znalce z oboru psychiatrie.
 5. Znalec dostane 6-8 týdenní lhůtu na vypracování znaleckého posudku. Vyzve písemně „nemocného“, aby se dostavil osobně do jeho ordinace a podrobil se znaleckému posudku. Pokud tak neučiní „nemocný“ dobrovolně, má znalec možnost jej vyzvat celkem 3x. Pokud se nedostaví ani jednou, oznámí znalec soudu danou skutečnost. Soud přistoupí k odvozu „nemocného“ (za asistence PČR do jednoho z ústavních zařízení: PN Komonosy, PN Bohnice, PN Havlíčkův Brod atd.), kam posléze dojede osobně soudní znalec. Provede znalecký posudek, vypracovaný jej zašle soudu. „Nemocný“ je v léčebně držen na uzavřeném odd. Po znaleckém posudku je propuštěn zpět domů.
 6. Soud obdrží od znalce znalecký posudek – nařídí soudní jednání, kde je přítomen „nemocný“, navrhovatel, státní zástupce, soudce a soudní znalec.
 7. V jednací síni se rozhoduje o rozsahu omezení. Zda bude omezení stanoveno na finanční prostředky, zdravotní stránku, volební právo, rodičovskou odpovědnost, jednání s úřady atd. Dále se souběžně s rozsahem omezení ustanovuje opatrovník. Soud hledá, kdo by byl ochoten a schopen vykonávat funkci opatrovníka. Musí se jednat o osobu, která nemá dluhy, má čistý trestný rejstřík a která projevuje o „nemocného“ zájem. Vždy má přednost ustanovení rodinného příslušníka. Může to být kdokoliv z příbuzných, přátel, sousedů atd. Až poslední variantou je ustanovení opatrovníka veřejného. Tzn. Obce, kde se „nemocný“ zdržuje fyzicky.
 8. Po vydání rozsudku se můžou účastníci řízení vzdát práva na odvolání – rozsudek nabyde právní moci okamžitě v jednací síni a poté se čeká jen na písemné doručení. Nebo si přítomní ponechají lhůtu pro možnost odvolání a rozsudek bude doručen písemnou formou. Po doručení bude mít každý z účastníků 15 dní na odvolání od data převzetí rozsudku.
 9. Po nabytí právní moci rozsudku a obdržení listiny o ustanovení opatrovníka, má opatrovník za povinnost zajistit svého opatrovance („nemocného“). Tzn. zjistit si o něm vše ohledně jeho příjmů, výdajů, financí, dluhů, exekucí, pracovního zařazení, důchodu, PnP, bydlení, nákupů, oblečení, jídla atd. Dle rozsahu omezení opatrovník poskytuje opatrovanci potřebnou péči a ochranu.
 10. 10.   Všude, kde opatrovník potřebuje za opatrovance jednat (banky, úřady, soudy, lékař atd.), se opatrovník prokazuje pravomocným rozsudkem a listinou o ustanovení opatrovníka!!!

 

K omezení svéprávnosti člověka dochází zejména pro ochranu duševně nemocného, jenž bývá velmi často v reálném životě zneužíván k půjčkám, krádežím a jiným nekalostem. Sám „nemocný“ není schopen se (ve většině případů) bránit proti tlaku okolí. Není schopen si sám vyřídit základní věci potřebné k běžnému životu. Z těchto důvodů soud ustanovuje opatrovníka, který může „nemocnému“ pomoci. Může se ale stát, že „nemocný“ se za pomoci svého opatrovníka naučí sám o sebe postarat. Jeho zdravotní stav se (pomocí nastavené léčby) stabilizuje. V takovém případě každý, kdo je omezen ve svéprávnosti, může jednou za rok podat soudu návrh na vrácení svéprávnosti. V takovém případě je znovu zahájeno řízení, kdy soud zjišťuje, zda tomu tak opravdu je a člověk již opatrovníka pro svůj běžný život opravdu nepotřebuje. Pokud došlo ke zlepšení stavu, soud člověku svéprávnost vrátí.

V případě ale duševně nemocný pomoc opatrovníka stále potřebuje k běžným záležitostem každodenního života, má soud za povinnost každých 5 let zdravotní stav člověka přezkoumat. Tzn. Že omezení svéprávnosti není stav, který by trval od vynesení rozsudku až do konce života. Může dojít k navrácení svéprávnosti nebo zúžení oblastí, na které je člověk omezen. Vše záleží na hloubce duševního onemocnění a schopnosti nemocného spolupracovat s opatrovníkem.

Bližší  informace a vysvětlení získáte u sociální pracovnice na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou.

 

Vypracovala Iva Jaklová, DiS.

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL