Projekt „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“ Tisk
Pátek, 29 Duben 2016 09:55

loga_EU_chodniky

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy, byla dne 28.4.2016 podána žádost o dotaci na akci „Bezpečná pěší doprava ve Svobodě nad Úpou“.Předmětem projektu je modernizace chodníků podél silnice II. třídy (II/296) - řešený úsek má celkovou délku cca 3,7 km.

Hlavním cílem je zajistit bezpečný pohyb pěších podél páteřní silnice města, která spojuje vnitřní část města s jeho okrajovými částmi. Projekt umožní pěším bezpečný a bezbariérový pohyb po rekonstruovaném chodníku do centra města na terminál veřejné hromadné dopravy (bus a železnice). Současně umožní pěším bezpečný a bezbariérový přístup k zastávkám autobusové dopravy. Zásadním problémem, který bude realizací projektu odstraněn, je nekvalitní a tím pádem nedostatečná kvalita komunikací pro pěší v této pro město důležité lokalitě. S tím bezprostředně souvisí nedostatečná bezpečnost účastníků dopravy, tj. v tomto případě především chodců, ale také řidičů motorových prostředků, kteří do styku s chodci při běžném provozu přicházejí.

Realizace projektu zajistí zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravy. Pěší se budou moci bezpečně a bezbariérově pohybovat po zmodernizovaných úsecích a budou se tak moci bezpečně přepravovat za jejich specifickým účelem, tj. buď za vzděláním, prací, nebo službami. Přínosy jsou z tohoto pohledu aktuální pro všechny identifikované cílové skupiny. Všechny budované komunikace jsou přizpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace a současně odpovídají bezbariérové úpravě, tj. splňují požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vzhledem ke skutečnosti, že se po těchto komunikacích pohybují především místní obyvatelé při cestách za vzděláním, službami, prací apod., je jejich provedení v úpravě "bezbariérové" naprosto klíčové pro život města jako takového. V případě přidělení dotačních prostředků je realizace akce plánována v průběhu roku 2017.